Všeobecné smluvní podmínky – Sportovní areál Domyno a Koráb Beachvolejbalová škola Praha

I. Úvodní ustanovení 

Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se rozumí:

1.1 „Provozovatelem“ obchodní společnost Sportovní beachvolejbalová akademie s.r.o.;Praha Lhotka , Novodvorská 1062/12, PSČ 14200, IČO: 04268458; DIČ: CZ04268458.

1.2 „Areálem“ sportovní areál Domyno na adrese: Domyno sportovní akademie, Novodvorská 1065/12, 14201 Praha 4. se sportovištěm 4 beachvolejbalových kurtů a dalších zařízení přístupných třetím osobám a určených k užívání třetími osobami a areál Koráb na adrese Krejčího 2377, 180 00Praha 8 Libeň. Areály provozuje a veškeré služby uvedené ve Smlouvách a Ceníku v něm poskytuje Provozovatel v rámci svého podnikání.

1.3 „Uživatelem“ fyzická osoba ve věku nejméně 15 let, fyzická osoba mladší než 15 let v doprovodu rodičů či právnická osoba, která je na základě ústní, emailové či písemné Smlouvy oprávněna k využívání nebo jednorázovému využití služeb poskytovaných Provozovatelem v Areálu.

1.4 „Odpovědnou osobou“ zaměstnanec Provozovatele či jiná osoba, která byla Provozovatelem pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany Uživatele, poradenstvím, instruktáží či jakoukoli jinou činností bezprostředně souvisejícím s pobytem Uživatele v Areálu a využitím služeb poskytovaných Provozovatelem. Jedná-li dle těchto Podmínek Provozovatel, rozumí se tím i jednání Odpovědné osoby.

1.5 „Ceníkem“ přehled cen (úplat za poskytnutí) služeb, doplňkových služeb a konzumace, se kterým je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen v okamžiku vstupu do Areálu. Aktuální seznam a ceník služeb a zboží je k dispozici na webových stránkách www.bvsp.cz .

1.6 „Provozním řádem“ přehled práv a povinností Uživatele nebo jiné osoby využívající služby v Areálu vypracovaný Provozovatelem, který mj. stanoví bližší podmínky poskytování služeb Provozovatelem. S tímto Provozním řádem je Uživatel povinen se seznámit. Provozní řád je k dispozici na recepci. Řádné a dostatečné seznámení se s Provozním řádem je základní podmínkou pro čerpání služeb poskytovaných Provozovatelem. Uživatel potvrzuje, že se se všemi ustanoveními Provozního řádu v plném rozsahu seznámil a je s nimi srozuměn.

1.7 „Bezpečnostními a jinými předpisy“ právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví platná a účinná v době využití služeb Uživatelem, kterými se je Uživatel povinen řídit, a které se přímo nebo i jen zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využití Areálu.

1.8 „Smlouvou“ ústní, emailová nebo písemná Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem o využití služeb v rámci jednorázového vstupu do Areálu, dlouhodobé rezervace nebo poskytnutí členství.

1.9 „Smluvními stranami“ Provozovatel a Uživatel.

1.10 „Cena služby“ poplatek za jednorázové čerpání služeb v „Areálu“.

1.11 „Cena za dlouhodobou rezervaci“ cena za čerpání služeb v „Areálu“ za celé zvolené období (standardně letní a zimní sezóna).

1.12 „Klientský účet“ účet spojený s identitou Uživatele založený registrací před prvním využitím služeb Poskytovatele nezbytný pro vytváření rezervací, čerpání služeb Poskytovatele a platby kreditem.

1.13  „Kreditem“ částka nabitá na klientský účet Uživatele, ze které lze platit služby a konzumaci v Areálu a která umožňuje Uživateli provádět online rezervace, pokud je Kredit v dostatečné výši.

1.14 „Členským poplatkem“ pravidelná platba za členství v klubu umožňující využívání zařízení areálu, služeb a slev poskytovaných v rámci klubového členství dle zvoleného typu.

1.15 „Podmínkami“ tyto Všeobecné smluvní podmínky, se kterými je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen při uzavření smlouvy (písemně, elektronicky či ústně), a které se jako obchodní podmínky stávají součástí Smlouvy s tím, že určují část jejího obsahu.

1.16 „Sportovištěm“  4 venkovní beachvolejbalové kurty a přetlaková hala v zimním období.

1.17 Ceny služeb poskytovaných dle těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí platným ceníkem, který je k dispozici na recepci nebo dostupný na webových stránkách www.bvsp.cz .

1.18 Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláště uzavřenou smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

II. Jednorázový vstup na sportoviště

2.1 Uživatel je oprávněn vstoupit na Sportoviště pouze v případě, že má platnou rezervaci (vytvořenou online nebo např. telefonicky, osobně) a při vstupu do Areálu svůj příchod ohlásil na recepci nebo u odpovědné osoby. Rezervace v rezervačním systému lze provádět pouze 14 dnů před hracím dnem.

2.2 Online rezervaci může provést klient po registraci a založení klientského účtu s tím, že platba proběhne kartou online, z kreditu nebo hotovostně a to nejpozději bezprostředně před zahájením své aktivity na recepci Provozovatele nebo u Odpovědné osoby. Před platbou z kreditu musí mít Uživatel volný kredit na svém klientském účtu alespoň ve výši ceny požadované rezervace.

2.3 Online rezervaci může provést klient i bez registrace a založení klientského účtu s tím, že platba proběhne kartou online nebo hotovostně a to nejpozději bezprostředně před zahájením své aktivity na recepci nebo u Odpovědné osoby.  

2.4 Uživatel s nově založeným klientským účtem na internetu může provést první rezervaci i bez složeného kreditu na klientském účtu a to platební kartou.

2.5 Při provádění rezervace osobně nebo telefonicky zohlední Provozovatel kapacity vytíženost Areálu v požadovaném termínu.

2.6 Rezervaci je možné bez storno poplatku zrušit kdykoliv. Rezervace ale musí být zrušena nejdéle do více než 24 hodin před začátkem aktivity, jinak nebude vrácena platba za aktivitu nebo bude účtován storno poplatek ve výši 100%, tzn. rezervace zrušená 23:59 a méně před začátkem aktivity bude účtována ve 100% výši. Uživatel je povinen tento poplatek uhradit. Provozovatel má právo na odečtení částky za tuto službu z Kreditu na klientském účtu. Při opakovaném nevyužití rezervace je Provozovatel oprávněn Uživateli možnost rezervace služeb zrušit. Pokud je např. váš hrací čas v pondělí od 18:00, musíte zrušení rezervace nahlásit nejpozději do 17:59 v neděli. 

2.7 Storno rezervace provede Uživatel dle zmíněných pravidel prostřednictvím webových stránek pro online rezervace nebo případně emailem na beach@mikulovka.cz. Při zaslání emailu se rezervace považuje za stornovanou teprve okamžikem obdržení emailové odpovědi od Provozovatele.

2.8 Poskytovatel může rezervaci zrušit bez storno poplatku v případě, kdy Sportoviště není před zahájením rezervované služby způsobilé k poskytnutí služby (např. technické důvody atd.). Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli Provozovatele nezakládá uživateli nárok na náhradu objednané služby. 

2.9 V případě nezpůsobilosti Sportoviště pro poskytnutí služby vzniklé v průběhu rezervované služby je nutné kontaktovat Odpovědnou osobu, která sdělí další instrukce.

III. Dlouhodobá rezervace

3.1 Dlouhodobé rezervace jsou plánovány a kalkulovány vždy na dobu od prvního do posledního týdne sezóny beachvolejbalu včetně všech dní prázdnin a svátků, vyjma dní, kdy bude Areál zavřený nebo blokovaný pro manipulaci s přetlakovou halou.

3.2 Platbu za dlouhodobou rezervaci je nutné zaplatit vždy před zahájením dané sezóny na základě faktury vystavené Provozovatelem.

3.3 Provozovatel umožňuje při předplacení služby na vypsané období provádět tzv. náhrady

 neodebrané poměrné části služby – jednotky. Jednotkou se pro tento případ rozumí – např.

 hodina beachvolejbalu (55 minut hra + 5 minut údržba dvorce), hodina „sportu“ s trenérem

 apod. Části hodin (např. 15, 45 minut) nelze nahradit.

3.4 Náhradou se rozumí nepeněžní možnost výběru náhradního termínu pro uskutečnění poměrné

 části neodebrané služby – jednotky. Náhrady můžete čerpat ve volných hodinách ve všední dny i

 o víkendu.

3.5 Za náhradu se počítá zrušení vaší rezervace provozovatelem, z technických důvodů.

3.6 Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli SC Koráb se nezakládá

 objednavateli nárok na náhradu objednané služby.

3.7 Náhradu lze uplatnit pouze, pokud je nemožnost čerpání služby nahlášena na mail bvsp.praha@gmail.com nejpozději 24. hodin před vašim hracím časem. V ostatních případech je nečerpaná služba – označena jako „pozdní náhrada“ a její čerpání není možné. (např.: pokud je váš hrací čas od 19.hod v pondělí musíte nahlásit nemožnost čerpaní jednotky do neděle 19. hod.)

3.8 Nárok na náhradu lze uplatnit a odebrat do konce předplacené části sezony a v cenovém pásmu

 shodném nebo nižším. Výběr náhrady ve vyšším cenovém pásmu je možný pouze po uhrazení

 vzniklého peněžního rozdílu, vypočteného dle platných permanentkových cen. Výběr náhrady v

 nižším cenovém pásmu nezakládá nárok na náhradu vzniklého peněžního rozdílu

3.9 Po uplynutí lhůty nárok na náhradu zaniká.

3.10 Pokud předplacená služba zahrnuje i platbu trenéra, náhradu lze čerpat kdykoliv během období,

 ve kterém byla uplatněna, a dále za podmínek uvedených výše.

3.11 V případě, že zákazník vyžaduje hraní na jednom konkrétním dvorci bez možnosti přesměrování

 na jiný dvorec, zaniká mu nárok na náhrady.

3.12 V případě, že sportoviště bude uzavřeno z nařízení státu (vlády ČR) a né vinou provozovatele,

 plyne následující: Přímá finanční náhrada (vrácení peněz) ze stálých předplacených rezervací

 není možná. Rezervace budou omluveny a dány tzv. „do náhrad“ a klienti si je budou moci vybrat

 ve volných hodinách, dle rezervačního systému.

IV. Kredit 

4.1 Princip Kreditu spočívá ve složení finančních prostředků v Kč na Klientský účet (online platebními metodami nebo hotově či kartou na recepci areálu nebo u Odpovědné osoby) za účelem využívání kreditu jako elektronické peněženky, popřípadě za účelem zvýhodněného čerpání vybraných služeb.

4.2 Uživatel bere na vědomí, že vložený kredit na klientský účet  je může využít na jakékoliv služby poskytovatele a je nevratný.

4.3 Uživatel je oprávněn se u Odpovědné osoby informovat o zůstatku Kreditu a platnosti slev, případně si zůstatek Kreditu ověří v nástroji pro online rezervace.

4.4 Podmínky nabíjení a využití kreditu včetně slev jsou uvedeny v platném ceníku.

4.5 Uživatel či osoba jím pověřená mohou skládat finanční prostředky na Kredit dle jejich libosti. Slevy však mohou být podmíněny jednorázovým složením prostředkům v určité minimální výši, dobou od posledního takového nabití či výší aktuálního zůstatku.

VI. Další ustanovení

6.1 Uživatel uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle Smlouvy a Podmínek.

6.2 Prohlášení Poskytovatele o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů („GDPR“) je k dispozici na recepci nebo na webových stránkách Provozovatele www.sportparkhit.cz.

6.3 Uživatel je povinen Provozovateli zřetelnou formou oznámit změnu osobních údajů ve smyslu odstavce 8.1 Podmínek.

6.4 Uživatel prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve využití služeb Provozovatele.

6.5 Uživatel je povinen řídit se při využívání služeb Provozovatele pokyny Odpovědné osoby, Provozním řádem a předpisy uvedenými v předchozím odstavci.

6.6 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinností ze strany Uživatele, zejména při uvedení nepravdivých informací při uzavírání Smlouvy, nerespektování Provozního řádu, bezpečnostních a jiných předpisů a pokynů Odpovědné osoby nebo při způsobení škody na majetku Provozovatele, příp. zdraví osob v Areálu.

6.7 Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou Uživateli nebo jiným osobám při poskytnutí služeb se řídí platnými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených nebo odložených v Areálu, jestliže je Uživatel zanechal mimo místa určená Provozovatelem.

6.8 Uživateli nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu areálu v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce, provozní uzavírky atd.).

6.9 Provozovatel poskytuje Uživateli za úplatu služby dle Provozního řádu, Ceníku a těchto Podmínek.

VII. Závěrečná ustanovení 

7.1 Podmínky mají povahu obchodních podmínek, jež jsou Smluvním stranám známé a před uzavřením Smlouvy (ústní, emailové, písemné) je každý Uživatel povinen je prostudovat. Jako takové určují část obsahu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Změna Podmínek jako platné součásti Smlouvy je možná pouze dohodou Smluvních stran. Nebude-li dohody o jejich změně dosaženo, je každá ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět.

7.2 Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

7.3 V případě jakýchkoli sporů právních vztahů založených Smlouvou či Podmínkami sjednávají smluvní strany příslušnost obecného soudu Provozovatele.

7.4 Tyto obchodní podmínky Provozovatele vstupují v platnost ke Smlouvám uzavřeným od 1.8.2021.

Náš web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.