Všeobecné smluvní podmínky – Beachvolejbalová škola Praha z.s.

Všeobecné Smluvní Podmínky Beachvolejbalová škola Praha z.s.

I. Úvodní ustanovení 

Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se rozumí:

1.1 „Poskytovatelem služeb“ je obchodní společnost Beachvolejbalová škola Praha z.s.; Novodvorská 1065/12, 14201 Praha 4, IČO: 22757147; DIČ: CZ22757147.

1.2„Areálem“ sportovní areál Domyno na adrese: Domyno sportovní akademie, Novodvorská 1065/12, 14201 Praha 4 se sportovištěm 4 beachvolejbalových kurtů , areál Koráb na adrese Krejčího 2377, 180 00 Praha 8 Libeň se sportovištěm 4 beachvolejbalových kurtů a sportovní areál Mikulovka na adrese: ZŠ Mikulova, Mikulova 1594/4, Praha 11, 14900, se sportovištěm 4 beachvolejbalových kurtů a dalších zařízení přístupných třetím osobám a určených k užívání třetími osobami. Areály provozuje a veškeré služby uvedené ve Smlouvách a Ceníku v něm poskytuje pro dětské členy klubu obchodní společnost Beachvolejbalová škola Praha z.s v rámci svého podnikání.

1.3 „Členem“ fyzická osoba ve věku nejméně 6 let až 18 let, s tím, že je zastoupena či v doprovodu jednoho z rodičů pro jednání ústní, emailové či písemné povahy.

1.4 „Odpovědnou osobou“ zaměstnanec Provozovatele či jiná osoba, která byla Provozovatelem pověřena dohledem nad čerpáním služeb ze strany člena, poradenstvím, instruktáží či jakoukoli jinou činností bezprostředně souvisejícím s pobytem člena v Areálu a využitím služeb poskytovaných Provozovatelem. Jedná-li dle těchto Podmínek Provozovatel, rozumí se tím i jednání Odpovědné osoby.

1.5 „Ceníkem“ přehled cen (úplat za poskytnutí) služeb, doplňkových služeb a konzumace, se kterým je Uživatel prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen v okamžiku vstupu do Areálu. Aktuální seznam a ceník služeb a zboží je k dispozici na webových stránkách www.bvsp.cz a mikulovka.cz.

1.7 „Bezpečnostními a jinými předpisy“ právní předpisy, normy a jiná pravidla na ochranu života a zdraví platná a účinná v době využití služeb Uživatelem, kterými se je Uživatel povinen řídit, a které se přímo nebo i jen zprostředkovaně týkají bezpečnosti a ochrany života a zdraví při využití Areálu.

1.8 „Smlouvou“ ústní, emailová nebo písemná Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem o pololetním / ročním členství v klubu pro dítě ve věku 6-18 let, o využití služeb jako klubové turnaje, junior liga, ABV turnaje, zimní a letní soustředění nebo příměstské kempy kdy člen vstupuje do jednoho z provozovaných areálů. „Smlouvou“ se také rozumí ústní, emailová nebo písemná Smlouva mezi Provozovatelem a Členem o nákupu produktu, kterým se rozumí klubové oblečení a klubové doplňky prodávané na e-shopu.

1.9 „Smluvními stranami“ Provozovatel a Člen.

1.10 „Cena členství, služby, produktu“ je poplatek za čerpání služeb a nákup produktů v „Areálu“.

1.11 „Klientský účet“ účet spojený s identitou Uživatele založený registrací před prvním využitím služeb Poskytovatele nezbytný pro vytváření rezervací, vydání klientské karty, čerpání služeb Poskytovatele a platby kreditem

1.12  „Kreditem“ částka nabitá na klientský účet Uživatele, ze které lze platit služby a konzumaci v Areálu a která umožňuje Uživateli provádět online rezervace, pokud je Kredit v dostatečné výši.

1.13 „Členským poplatkem“ pravidelná platba za členství v klubu umožňující využívání zařízení areálu, služeb a slev poskytovaných v rámci klubového členství dle zvoleného typu. „Službou“ se rozumí klubové turnaje, příměstské kempy a letní či zimní soustředění. „Produktem“ se rozumí klubové oblečení.

1.14 „Podmínkami“ tyto Všeobecné smluvní podmínky, se kterými je Člen prostřednictvím Odpovědné osoby seznámen při uzavření smlouvy (písemně, elektronicky či ústně), a které se jako obchodní podmínky stávají součástí Smlouvy s tím, že určují část jejího obsahu.

1.15 „Sportovištěm“  4 venkovní beachvolejbalové kurty a přetlaková hala v zimním období.

1.16 Ceny služeb poskytovaných dle těchto všeobecných obchodních podmínek se řídí platným ceníkem, který je k dispozici na recepci nebo dostupný na webových stránkách www.bvsp.cz .

1.17 Smlouva o prodeji klubového oblečení“ je uzavřena závaznou objednávkou kupujícího a jejím zaplacením. Objednávka může být kupujícím učiněna v rámci internetového obchodu na stránkách bvsp.cz.Dodací podmínky u prodeje klubového oblečení jsou uvedeny na webových stránkách v sekci E-shop. Dnem vydání nového ceníku se ruší platnost ceníku starého. Cena zboží uvedená v ceníku v sobě nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za objednané zboží bez dopravného. Zboží je předáváno osobně v našich areálech v závislosti na členu a jeho domovskému areálu. Vaše bjednávky zasílame našemu dodavateli hromadně vždy první týden v měsíci. Dodací lhůty ze strany dodavatele jsou 6-8 týdnů. Po obdržení zboží ze strany dodavatele budete písemně informováni a vyzváni k převzetí zboží v daném areálu. Storno nákupu produktu provede člen kdykoliv než dojde k úhradě objednávky.  

1.18 „Odstoupení od nákupu produktu“ – Storno nákupu produktu provede člen kdykoliv než dojde k úhradě objednávky.  Při požadavku o změnu velikosti produktu či změnu barvy nás můžete kontaktovat formou emailu na adrese bvsp.praha@gmail.com. Po realizaci platby kupujícím a odeslání objednávky ze strany prodávajícího dodavatelů, nelze již prodej stornovat. Prodávající může od kupní smlouvy jednostranně odstoupit v případě podstatného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo v případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení o odstoupení od smlouvy kupujícímu se smlouva od počátku ruší.

1.19 „Reklamace“ : Okamžikem převzetí zboží kupujícím přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození věci z prodávajícího na kupujícího. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném v okamžiku sjednání kupní smlouvy (zejména ust. § 1914 a násl. a ust. § 2099 a násl.) Veškeré vady musí být prodávajícímu písemně oznámeny bez zbytečného odkladu poté, kdy měl kupující možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Před vyšitím/potiskem si textil prosím zkontrolujte. Reklamace na zjevné vady (např. díra z výroby, chybně dodané zboží) nejsou na zboží s výšivkou, či potiskem přijímány. Uplatnění práv z vadného plnění přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno. Prodávající je v případě podstatného porušení kupní smlouvy povinen uznané vady odstranit dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, opravou věci, poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny nebo jiným dohodnutým způsobem, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení reklamace. Další nároky, zejména nároky na náhradu nepřímých a následných škod jsou z odpovědnosti za vadu vyloučeny. V případě nepodstatného porušení kupní smlouvy je prodávající povinen vadu věci odstranit, nebo poskytnout kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.

1.20 Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami nebo zvláště uzavřenou smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

II. Vstup na sportoviště a stornovací podmínky

2.1 Člen je oprávněn vstoupit na Sportoviště pouze v případě, že má platné členství na dané pololetí školního roku a a při vstupu do Areálu svůj příchod ohlásil na recepci nebo u odpovědné osoby. 

2.2 Online rezervaci služeb a nákup produktů může provést člen po registraci a založení klientského účtu s tím, že platba proběhne kartou online, z kreditu nebo hotovostně a to nejpozději bezprostředně před zahájením své aktivity na recepci Provozovatele nebo u Odpovědné osoby. Před platbou z kreditu musí mít člen volný kredit na svém klientském účtu alespoň ve výši ceny požadované rezervace.

2.7 Storno rezervace služby jako jsou klubové turnaje, příměstské kempy a letní či zimní soustředění provede člen dle zmíněných pravidel prostřednictvím webových stránek , nejpozději však před začátkem samotné služby, nebo případně emailem na bvsp.praha@gmail.com. Při zaslání emailu se rezervace považuje za stornovanou teprve okamžikem obdržení emailové odpovědi od Provozovatele. Storno nákupu produktu provede člen kdykoliv než dojde k úhradě objednávky.  Při požadavku o změnu velikosti produktu či změnu barvy nás můžete kontaktovat formou emailu na adrese bvsp.praha@gmail.com. Po realizaci platby za nákup produktu již nelze prodej stornovat.

2.8 Poskytovatel může rezervaci zrušit bez storno poplatku v případě, kdy Sportoviště není před zahájením rezervované služby způsobilé k poskytnutí služby (např. technické důvody atd.). Nepřízeň počasí nebo vliv jiných skutečností nezávislých na vůli Provozovatele nezakládá uživateli nárok na náhradu objednané služby. 

2.9 V případě nezpůsobilosti Sportoviště pro poskytnutí služby vzniklé v průběhu rezervované služby je nutné kontaktovat Odpovědnou osobu, která sdělí další instrukce.

III. Ukončení členství

3.1 Členství je možné ukončit vždy ke konci pololetí probíhajícího školního roku nejpozději však poslední den školního pololetí nebo na základě dohody s Oprávněnou osobou.

3.2 Náhrada zameškaných tréninků není automaticky možná. V jednotlivých případech je mopžné se domluvit na náhradě přímo s trenérem. V případě dlouhodobější nepřítomnosti nás prosím kontaktujte na mailové adrese bvsp.praha@gmail.com. Členství je možné ukončit vždy ke konci pololetí probíhajícího školního roku nejpozději však poslední den školního polole

IV. Kredit 

4.1 Princip Kreditu spočívá ve složení finančních prostředků v Kč na Klientský účet (online platebními metodami nebo hotově či kartou na recepci areálu nebo u Odpovědné osoby) za účelem využívání kreditu jako elektronické peněženky, popřípadě za účelem zvýhodněného čerpání vybraných služeb.

4.2 Člen bere na vědomí, že vložený kredit na klientský účet  je nevratný.

4.3 Člen je oprávněn se u Odpovědné osoby informovat o zůstatku Kreditu a platnosti slev, případně si zůstatek Kreditu ověří v nástroji pro online rezervace.

4.4 Podmínky nabíjení a využití kreditu včetně slev jsou uvedeny v platném ceníku.

4.5 Člen či osoba jím pověřená mohou skládat finanční prostředky na Kredit dle jejich libosti. Slevy však mohou být podmíněny jednorázovým složením prostředkům v určité minimální výši, dobou od posledního takového nabití či výší aktuálního zůstatku.

VI. Další ustanovení

6.1 Člen uděluje Provozovateli souhlas ke zpracování jeho osobních údajů v rozsahu nezbytném pro plnění práv a povinností dle Smlouvy a Podmínek.

6.2 Prohlášení Poskytovatele o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů („GDPR“) je k dispozici na recepci nebo na webových stránkách Provozovatele www.sportparkhit.cz.

6.3 Člen je povinen Provozovateli zřetelnou formou oznámit změnu osobních údajů ve smyslu odstavce 8.1 Podmínek.

6.4 Člen prohlašuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s Provozním řádem a Bezpečnostními předpisy, že je mu dostatečně znám jeho zdravotní stav, přičemž tento zdravotní stav ani částečně nebrání ve využití služeb Provozovatele.

6.5 Člen je povinen řídit se při využívání služeb Provozovatele pokyny Odpovědné osoby, Provozním řádem a předpisy uvedenými v předchozím odstavci.

6.6 Provozovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy při závažném porušení povinností ze strany Člena, zejména při uvedení nepravdivých informací při uzavírání Smlouvy, nerespektování Provozního řádu, bezpečnostních a jiných předpisů a pokynů Odpovědné osoby nebo při způsobení škody na majetku Provozovatele, příp. zdraví osob v Areálu.

6.7 Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou členu nebo jiným osobám při poskytnutí služeb se řídí platnými právními předpisy. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech vnesených nebo odložených v Areálu, jestliže je Uživatel zanechal mimo místa určená Provozovatelem.

6.8 Členovii nevznikají jakékoli nároky vůči Provozovateli z důvodů přiměřených omezení provozu areálu v nezbytných případech a rozsahu (sportovní akce, provozní uzavírky atd.).

6.9 Provozovatel poskytuje Členovi za úplatu služby dle Provozního řádu, Ceníku a těchto Podmínek.

VII. Závěrečná ustanovení 

7.1 Podmínky mají povahu obchodních podmínek, jež jsou Smluvním stranám známé a před uzavřením Smlouvy (ústní, emailové, písemné) je každý Uživatel povinen je prostudovat. Jako takové určují část obsahu Smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Změna Podmínek jako platné součásti Smlouvy je možná pouze dohodou Smluvních stran. Nebude-li dohody o jejich změně dosaženo, je každá ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu vypovědět.

7.2 Práva a povinnosti Smlouvou nebo těmito Podmínkami výslovně neupravené se řídí ustanoveními platných právních předpisů, zejména zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, a zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

7.3 V případě jakýchkoli sporů právních vztahů založených Smlouvou či Podmínkami sjednávají smluvní strany příslušnost obecného soudu Provozovatele.

Náš web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.